Årsmøtedokumenter med årsberetning for sesongen 2021/2022

        

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Turskøyting 28.04.2022 kl 18-20

Til stede via “Google meet” var: Einar Schøyen, Per Sollerman, Mari Thune, Margrethe Halvorsen, Gisela Attinger, Morten Helsing, Morten Synstelien, Ole Morten Merli, Lothar  Fritsch , Vladimir Naumov, Håvard Tørring, Pollyanna von Knorring, Rolf Utgård, Terje Johnsen, Oddvin Lund.

Sak 1: Godkjenning av innkalling. 

Varsel om årsmøte var sendt til medlemmene en måned før. Etter påmelding ble årsmøtedokumentene sendt til de påmeldte ei uke før møtet. Styret foreslår Rolf som møteleder,  Margrethe til å skrive under årsmøtereferatet og Oddvin som referent. 

Vedtak: Innkallingen til årsmøtet godkjennes enstemmig. Rolf velges som møteleder, Margrethe til å skrive under årsmøtereferatet og Oddvin som referent.

Sak 2: Årsberetning.

Rolf leste opp årsberetningen og det ble åpnet for kommentarer/synspunkter til innholdet. Utdypinger og spørsmål var:

 • Styret orienterte kort om medlemstilstrømming/utmelding i skridskonet. Hver sesong melder det seg inn ca dobbelt så mange inn, sammenlignet med de som melder seg ut. Endringer som er foretatt ifm innmelding  har fungert godt og det er mindre behov for hjelp fra styret i prosessen.
 • Det ble foreslått at styret foretar en undersøkelse om hva folk tenker om utmelding/innmelding (hensikt, begrunnelser)
 • Det ble spurt om flere lokallag, FB-grupper etc går på bekostning av medlemskap i skridskonet. Styret forsøker å samle skøytere i den “seriøse” rapporteringen på skridskonet, og vil fortsette å oppmuntre til det i ulike kanaler. Ønskelig at isobservasjoner og turrapporter legges til skridskonet. Standardisering, tolkbarhet, statistikk er stikkord. Ulike sosiale medier er inngangsport for mange. FB-gruppa “Turskøyting på Østlandet” har mye trafikk og brukes til å opplyse om skridskonet. Styret vil vurdere å sette opp kurs i bruk av skridskonet, evt en guide på nett.
 • Zubarus: Kostnaden er ca kl 16 pr medlem, noe som anses som en grei avtale.
 • Slipekvelder: Innebærer mye arbeid, men blir satt pris på! Slipekurs for medlemmer bør vurderes.
 • Aktiviteter på isen: Hurumvannene ble reklamert for! Fint med isobser/rapporter fra Østerdalen mv siste sesong. Fellesturer kommende sesong?
 • Plumpinger og andre skader: Styret påpeker at det er nyttig med rapporter om alle typer plumpinger og skader. Skridskonet har verktøy (ifm turrapporter), og muligheter for statistikk. En viss hjelmdiskusjon oppsto under årsmøtet, men gjengis ikke her.
 • Teorikursene: Behov for å se på løsninger for påmelding/betaling via Zubarus. DNT-samarbeidet i sesongen fungerte bra, med bedring av påmeldingen, men synlighetstema vurderes videre. 
 • Fellesturer og plumpekurs: Antall deltagere på Maridalsvannet 20.02 var ca 60.
 • Turskøyteguiden: Styret orienterte om status. Målet er publisering 15.10 (Iskongressen). Kvalitetssikring krever en god del arbeid.
 • Sosiale medier og kontakt med media: Noe færre opptredener enn vanlig, men 84.000 oppslag sett på FB!

Vedtak: Årsberetningen tas enstemmig til orientering med de framkomne kommentarer.

Sak 3: Regnskap og revisors beretning

Styret gikk kort gjennom postene i regnskapet. Det ble vist til notene, som forklarer noe mindre forhold. Forslagene fra revisor behandles av styret. Evt endring av regnskapsår må avgjøres av årsmøtet i følge vedtektene.

Vedtak: Regnskapet for perioden 1.4.2021 til 31.3.2022 godkjennes enstemmig. Revisors beretning tas enstemmig til orientering.

Sak 4: Budsjett

Styret gikk kort igjennom budsjetforslaget. Det ble spurt om overskudd fra tidligere iskongress bør tilfalle skridskonet. Styret har hittil ikke oppfattet dette, men det undersøkes. Det kan også vurderes om vi skal støtte skridskonet fra budsjettet. 

Vedtak: Budsjett for sesongen 21/22 godkjennes enstemmig. 

Sak 5:  Valg av styre, revisor og valgkomité for sesongen 22/23 

Valgkomitéen har bestått av Lars Rogstad og Gisela Attinger.

Kommentar: Valgkomiteen har foreslått at styreleder velges av årsmøtet. Styret peker imidlertid på at vedtektene sier at styret konstituerer seg selv, og ønsker at det beholdes. 

Valgkomiteens forslag til faste representanter i styret:

Margrethe Halvorsen: velges for 2 år

Oddvin Lund: velges for 2 år

Oddvar Tveito: velges for 1 år

Rolf Utgård: velges for 1 år

Valgkomiteens forslag til vararepresentanter i styret:

Terje Johnsen: velges for 1 år

Pollyanna von Knorring: velges for 1 år

Vedtak: Alle representanter og vararepresentanter ble enstemmig valgt etter forslaget fra valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag til revisor/stedfortredende revisor:

Svein Kåre Aas: velges som revisor for 1 år

Guri Skjeltorp: velges som stedfortredende revisor for 1 år

Vedtak: Revisor og stedfortredende revisor ble enstemmiig valg etter forslaget fra valgkomteen. 

Styrets forslag til valgkomite: 

Hans Aspenberg: velges for 1 år

Gisela Attinger: velges for 1 år

Vedtak: Hans og Gisela velges enstemmig til valgkomiteen, etter styrets forslag.

Annet: Hans Aspenberg og Håvard Tørring takkes for god  innsats i styret i de to første sesongene og ser fram til fortsatt solid innsats for foreningen.  

 11.05.2022                 

C:\Users\BK33\Desktop\munder.jpg

         Margrethe Halvorsen                                                              Oddvin Lund (sign)

Årsmøte i Foreningen Turskøyting 28.4.2022. 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Årsberetning
 3. Regnskap og beholdning i perioden 31.3.21 – 1.4.22
 4. Budsjett
 5. Valg av styre, revisor og valgkomité for sesongen 22/23.

2. Årsberetning

Medlemsutvikling

Ved utløp av sesongen 2020/21 var medlemsmassen på 752 personer som hadde betalt for sesongen og som dermed også har fått tilgang til Skridskonätet. Det var også ytterligere 338 som tidligere har vært medlemmer men som ikke hadde betalt ved sesongens utløp. Disse ble slettet før start av sesongen 2021/22. Dette fordi vi betaler per aktivt medlem i medlemsdatabasen hos Zubarus per måned. De slettede medlemmene kan enkelt melde seg inn igjen ved å registrere seg på nytt via innmeldingsskjemaet på forsiden av Turskoyting.no. Dersom emailadresse ikke er endret vil koblingen mot tidligere medlemskap i Skridskonätet videreføres og de kan se hele sin skøytehistorie. 

Sesongen i Turskøyting går fra 1/11 ett år til 31/10 neste år. Medlemmer ble varslet ca en måned før utløp og oppfordret til å videreføre sitt medlemskap og betale inn sesongens avgift på 100 kroner innen utgangen av oktober. Sesongens medlemmer ble aktivert noen uker ut i november og ikke-betalende medlemmer ble sperret for videre innlogging til Skridskonätet. Det har ikke blitt kjørt spesielle kampanjer for å øke medlemsmassen denne sesongen men det har likevel vært en jevn tilstrømning gjennom sesongen. Per 19. april 2022 er det 935 medlemmer i foreningen Turskøyting. 

Skridskonätet

Pålogging til Skridskonätet gikk over fra pin og kode til emailadresse som brukernavn og bruk av selvvalgt passord sist sesong. Denne sesongen har all bruk av pin-kode blitt stoppet og de som har ønsket å logge inn har registrert og aktivert emailadresse. Det ble gjort forenklinger og oppdateringer tidlig i sesongen for mer robust påmelding fra programmeringsekspertene på Skridskonätet. Informasjon som ble sendt ut ble også tilpasset og oppdatert for å lette påmelding og registrering. 

Foreningen Turskøyting har per 23. mars lagt inn 1338 isobservasjoner og skrevet 247 turrapporter inneværende sesong. Fra statistikk hentet ut fra Skridskonätet er det skrevet 2.16 isobservasjoner per medlem, men det er noen medlemmer som bidrar med store tall. Med tallene fra hele forrige sesong er det en økning fra 1029 isobservasjoner og 158 turrapporter.

Zubarus

Turskøyting har fortsatt sitt samarbeid med Zubarus som forvalter av vårt medlemsregister og håndtering av innbetalinger. Dette ble startet sist sesong og mindre endringer og script-oppdateringer er gjennomført ved oppstart av ny sesong. Arbeidet vi gjorde sist sesong har gjort vedlikehold og oppdatering vesentlig mindre tidkrevende enn tidligere sesongers prosedyrer. Som hovedregel får Turskøyting oversendt data for innbetalinger på kvelden hverdager. Kortbetalinger kan komme inn utenom. Turskøyting prosesserer data mandag, onsdag og fredag kveld med registrering av medlemmer i Skridskonätet og videreformidling av innloggingsinformasjon til brukere. I de hektiske delene av sesongen har det daglig vært problemløsning med medlemmer over email. Medlemsdatabasen kopieres lokalt over i Google regneark med tilhørende script for prosessering på område hos Turskøyting med begrenset tilgang for kun et lite antall personer som håndterer medlemsinformasjon. 

Virksomhet i styret

De to siste sesongene har vært prega av koronarestriksjonene, og det har derfor ikke vært fysiske møter. Siden årsmøtet 29 april 2021, har vi hatt to styremøter på nett, 22 september og 11 oktober, for å forberede vinteren. Etter det har det ikke vært noen styremøter, men stor kontakt på nett, hovedsakelig via e-post og sms. Det har ikke vært noen saker som har krevd beslutninger eller avklaringer utover det man fikk til gjennom den nærmest daglige utvekslingen på nettet. Mye kontakt har skjedd mellom enkeltpersoner i styret, for å løse konkrete oppgaver.

Saker som har vært diskutert og håndtert, er teorikurs, selvredningskurs, fellesturer, og mobilisering av ledere og assistenter til disse. Representanter fra styret, samt Ivar Marthinusen, har deltatt i møter/kurs om turlederutdanningen i DNT Vansjø, og representanter derfra har deltatt på våre teorikurs i Oslo. Man har diskutert og organisert slipekvelder, som har blitt holdt hos Hans K. Aspenberg. Om vi skal kjøpe ut Kiwanis, som er medeier i slipemaskinen, har også vært tema. Man har diskutert brøyta baner, og hvordan foreningen skal forholde seg til disse. Kontakt med media har bare i noe grad vært diskutert i styret, da de fleste kontaktene har skjedd direkte med enkeltmedlemmer i styret. Det har vært lite kontakt med nødetatene, og diskusjoner i styret om dette.

Det har vært en del debatt om foreningens videre utvikling, og mulige tilknytning til en større organisasjon. Dette vil bli diskutert på årsmøtet og videre etter dette, men styret ønsker ikke å legge opp til en snarlig konklusjon eller vedtak. Styret beslutta å delta i begravelsen til Tor Eckhoff, og kjøpe krans fra foreningen. Rolf Utgård, Gisela Attinger og Per Sollerman reiste til Sandefjord og deltok i begravelsen.

Slipekvelder

Det er gjennomført 4 slipekvelder med godt oppmøte, samt slipt skøyter etter behov og anledning, antakelig mer enn 200 par skøyter i løpet av vinteren. Denne tjenesten er gratis for medlemmene, og har ført til en del nye innmeldinger siden betalingen for sliping er det samme som medlemsavgiften.

Aktiviteter på isen

Skøytesesongen 201-22 har vært vel så lang og god som fjorårets, som var en veldig bra sesong. Høsten 2020 hadde bare noen få korte turer før jul, med start 29 november, og vinteren i fjor starta egentlig ikke før 6 januar 2021. Da ble det veldig gode forhold, som varte nesten uavbrutt til 10 april. Høsten 2021 starta også rundt 25 november, men i motsetning til forrige sesong, var forholdene gode hele desember i vårt område. Vårsesongen starta 1 januar, og har vart også i år til ca 10 april, med meget gode forhold på mange vann i Osloområdet, særlig sør og øst for byen. Det starta med noen få turer i Søndre Nordmarka, og Bærumsmarka, og noen få har hatt turer i Nordmarka nord og Krokskogen i en kort periode, men etter litt snøfall i høyden, har det nesten utelukkende vært turer i Østmarka, Sørmarka, Follo, Enebakk og i Østfold med Lyseren og Vansjø, Sarpsborgvanna med Glomma, Rødenes og Hemnes-sjøen i Haldenvassdraget. 

De mest brukte vanna

De mest brukte vanna ser ut til å ha vært: Langen, Våg, Mjær, Lyseren, Sværsvann, Mosjøen og de omkringliggende vanna, Losbyvasdraget (Lysløypa) fra Mønevann til Søndre Krokvann, Grinderen og Børtervanna, med sidesporet Skålsjøen, Dretvann og Halsjøen. Elvåga, Nøklevann, Lutvann, og Østmarka forøvrig er skøyta i noe grad.

Denne sesongen har Lyseren og Vansjø vært meget gode over lang tid.

Nytt av året for mange ble morsomme elveturer på Rakkestadelva, Skiselva og Hølandselva, mens Sørkedalselva og Dausjøelva kun var delvis farbar en mindre periode. Seutelva ble aldri farbar.

Nord for Oslo

Noen fikk fine turer på Krøderen, Fjorda og noen andre vann i nordvest, men det bare en kort periode. På Hvaler ble det kun små turer, da isen aldri la seg i de store områdene.

Det meste av skøytinga har foregått sør og øst for Oslo, og det har ikke vært nevneverdig med skøyting i Nordmarka pga snøen. Brøyta baner på Steinsfjorden, Harestuvannet, Sognsvann, Steinbruvann og Nøklevann gjorde det mulig med mange skøyteturer også nord for Oslo. Både Harestuabanen og Langen- Våg naturisbane er støtta av Skøyteglede (Norsk Skøyteforbund) og Sparebankstiftelsen. De andre banene i Oslo har vært drevet av Bymiljøetaten. Alle har vært kjempesuksesser med stort besøk gjennom vinteren. Banene har vært et viktig tilbud, særlig til nybegynnere og folk som er usikre på om isen er trygg, men også til trening og turer for erfarne skøytere og skiløpere. Foreningen Turskøyting støtter opp om denne aktiviteten, men har ikke selv kapasitet eller mulighet for å organisere eller drive dette. Vår kjerneaktivitet er skøyting på ubrøyta isflater med varierende iskvalitet, og med fullt sikkerhetsutstyr.

Vestfjorden utenfor Sandvika og Veritas har vært veldig mye brukt i vinter, på tross av at isen aldri ble så tykk at Isoppsynet i Bærum fant det tilrådelig å stikke opp ei løype eller sertifisere et område som ‘’sikkert”. Vestfjorden ble skøyta mye fram til 13 mars. Steinsfjorden og Hurumlandet hadde også en del turer utover våren, og noen turer er det blitt på Bjørkelangen og Setskog-området. Det skøytes en del i Vestfold, og noen rapporter derfra er kommet inn.

Ringerike

Ei lita lokal gruppe ivrige entusiaster på Ringerike sørger for isobser og rapporter fra Tyrifjorden, Steinsfjorden og de andre vanna nordover, Krøderen, Sperillen og Fjorda, men også mindre vann som legger seg tidlig. Fjorda har bare en registrert tur i vinter. 

Ringeriksgruppa med Morten Synstelien i spissen, har hatt badekurs, et teorikurs, en stand på «kom deg ut dagen», 6 fellesturer med opptil 12 deltagere, og mange turer i gruppa ‘’vi som tar en tur på sparket’’. De samarbeider godt med isvarslinga på NVE, hvor mye isinfo har blitt delt begge veier. Så aktiviteten har vært all time high, og det er kommet med flere yngre. Ett alvorlig uhell etter risikoadferd av en deltaker på fellestur, førte til stans i utlysning av fellesturer, til man finner et bedre system for å sjekke de som melder seg på. Det har ikke vært rapportert risikoadferd på andre fellesturer i vårt område. Ringerikegruppa har bidratt til den brøyta banen på Steinsfjorden, og har hatt mye nytte av den. Corona har påvirket dem på teorisiden, og man har siden forrige sesong mistet en avtale, da hotellet man brukte ble lagt ned. 

Østfold

Bogstadvannet har ikke vært så bra i år pga snø, men det har vært en del skøyting der.

Maridalsvannet har derimot vært fin en lang periode etter nyttår, og både der og på de fleste andre skøytevanna i vårt område på Østlandet, har isen vært ganske tykk opp mot 50 cm, mesteparten av vinteren, og samtidig har det vært veldig få råker, før ut i april, og heller ikke veldig mye sprekker. Sør for Sarpsborg og Halden har isforholdene vært mer marginale, Men flere fikk fine turer på Iddefjorden. Stora Le la seg aldri, kun mindre områder, men man skøyta på grensesjøene, Isesjøen, Børtevann og Langen, Tunevannet, Vestvannet og Minge ved Sarpsborg var fine og hadde godt besøk, men Glomma la seg ikke så solid og omfattende som i fjor våres.

Plumpinger og andre skader 

Vi har registrert en del plumpinger i vårt område her på Østlandet, og vi har rapportert disse, med bilder der vi har hatt det, til NVE, som i påska oppsummerer at det har vært et tyvetalls plumpinger denne vinteren. Alle har endt godt, og de aller fleste har vært udramatiske. Ingen av de organiserte skøyterne med sikkerhetsutstyr har hatt vanskelige eller dramatiske fall gjennom isen, men vår venn og Youtube-legenden Tor Eckhoff (Apetor), omkom på isen under filminnspilling ved Kongsberg 28 november. En svært trist hendelse for skøytemiljøet og tusenvis av fans. Ablegøyemakeren og gledessprederen var også en habil og seriøs turskøyter, som bla stilte opp på Iskongressen 2019 med sine elleville filmstunt. 

Vi har ikke fått inn noen rapporter om alvorlige skader etter fall på isen utenom Ringerike, men har fått kjennskap til noen mindre skader. Det er trolig betydelig underrapportering av slike skader, og det vil være viktig for framtida å kunne få inn rapporter, slik at vi kan lære og forbedre sikkerhetsarbeidet vårt.

Vi har fortsatt det gode samarbeidet med NVE om rapportering og informasjonsarbeidet, men GDPR-regler gjør overføring og bruk av data mer tungvint.

Teorikursene

Det ble arrangert 11 teorikurs i perioden november til februar. Totalt antall deltagere var ca 330, og hvert kurs hadde en varighet på 2,5 timer. Iskunnskap og sikkerhetsutstyr utgjorde de mest omfattende delene av kurset, mens selvredning, ulykker, ferdsel i gruppe og skriskonettet ble gjennomgått raskere. Kursene ble avholdt i samarbeid med DNT Oslo og omegn i «Friluftslivshuset» på Sørenga i Oslo. 

På grunn av kapasitetsutfordringer og volumet på kursvirksomheten ble påmelding/betaling for de aller fleste kursene administrert av DNT. 

Den rekordmessige oppslutning om teorikursene var ikke så overraskende, siden turskøyteaktiviteten har vært stor de siste vintrene og siden vi i forrige sesong ikke kunne arrangere teorikurs pga pandemien. I tillegg tyder oppmøte på kursene at vi har hatt god nytte av annonsering som DNT Oslo har stått for. Vi regner med at omkring 1800 personer har gått våre teorikurs siden vi startet denne virksomheten for ca 15 år siden. 

Teorikursene på Sørengkaia har vært drevet av Oddvin Lund, Gisela Attinger og Rolf Utgård

Fellesturer og plumpekurs

Ledere på disse kursa og fellesturene har i sesongen vært: 

Oddvin Lund, Gisela Attinger, Terje Johnsen. Per Sollerman, Frøydis Helen Tørring, Cathrine Lande, Mari Thune, Sivert Kalvik, Hans K. Aspenberg, Ivar Marthinusen, Lars Rogstad, Svein Kåre Aas (DNT Vansjø), Margrethe Halvorsen, Pollyanna von Knorring, Morten Helsing og Morten Synstelien (Ringerike)

Fellestur i Bærumsmarka 27 nov: 4 deltakere. Leder: Pollyanna

Fellestur Lyseren 18 des : 40 deltakere. Ledere: Oddvin, Rolf, Terje, Pollyanna, Morten.

Fellestur Vansjø 15 jan: 40 deltakere.   Ledere: Pollyanna, Morten, Gisela, Rolf

Fellestur Vansjø 22 jan    35 deltakere  Ledere : Gisela, Rolf, Lars R.

Fellestur Vansjø 23 jan   12  deltakere   Ledere : Svein Kåre,  Sivert

Fellestur Maridalsv  23 jan  40 delt.  (to grupper)   Ledere: Oddvin, Margrethe, Rolf, Gisela

Fellestur Lyseren 20 febr  40 delt. Ledere:  Oddvin, Per, Rolf, Gisela  

Fellestur  Lysløypa og Børtervanna, 12 mars for raske: 12 deltakere. Ledere: Sivert og Mari

Fellestur  Lysløypa 12 mars for langsomme: 30 deltakere: Ledere: Frøydis, Gisela, Rolf, Hans

Rolf har også hatt en privat fellestur / iskurs for en velforening på Langen, og en introduksjonstur for virkelig nybegynnere i Ungdomsgruppa WildX, på Sognsvann.

Plumpekurs 26 febr på Sværsvann:

2 grupper (totalt 30 deltakere) Ledere: Gisela, Terje Oddvin Per, Cathrine og Rolf

Plumpekurs 19 mars  på Sværsvann : 

2 grupper (totalt 30 deltakere)  Ledere: Gisela Rolf Kr. Ivar, Lars, Terje og Rolf

I tillegg hadde Rolf og Gisela et plumpekurs for ei gruppe på 8 innvandrerungdommer fra WildX 19 mars, etter de andre kursene.

Ledere på disse kursa og fellesturene har i sesongen vært: 

Oddvin Lund, Gisela Attinger, Terje Johnsen. Per Sollerman, Frøydis Helen Tørring, Cathrine Lande, Mari Thune, Sivert Kalvik, Hans K. Aspenberg, Ivar Marthinusen, Lars Rogstad, Svein Kåre Aas (DNT Vansjø), Margrethe Halvorsen, Pollyanna von Knorring, Morten Helsing og Morten Synstelien (Ringerike)

Turskøyteguiden

Arbeidet med turskøyteguiden lå litt nede i en periode etter iskongressen i 2019, først og fremst fordi Håvard Tørring av ulike grunner ikke hadde tid til å jobbe med det. Dette arbeidet ble tatt opp igjen i forkant av denne sesongen, og rundt 30 vann ble gjort ferdige og publisert digitalt, slik at antallet innkomne, men ikke publiserte vann, kom ned på et håndterlig nivå. I forlengelsen av dette, og for å lodde stemningen for å få en trykt bok, ble det gjennomført et forhåndssalg av boken der ca 200 personer, i løpet av en uke, forhåndskjøpte boken. Dette gav et klart signal om at det er tilstrekkelig interesse for bokprosjektet, til at vi ønsker å gå videre med trykking av boken. Redaksjonen, bestående av Håvard Tørring, Per Sollermann og Terje Johnsen, startet opp igjen arbeidet med tanke på å kunne ha en bok i hånden i løpet av året. I tillegg har vi fått god støtte og hjelp fra Hans Aspenberg og Bjørnar Thøgersen.

I denne prosessen har vi kommet i kontakt med forlaget Calazo, som er ansvarlig for de viktigste turskøytebøkene i Sverige, og er nå i ferd med å sluttføre en avtale der vi får gitt ut boken gjennom dem. Status i dag er at vi har fått inn stoff fra 73 vann, og regner med å få inn en del til. Vi anser derfor at vi ligger godt an i forhold til å kunne avslutte dette prosjektet på en god måte i løpet av året.

Sosiale medier og kontakt med media

Det har vært en stor og økende aktivitet på facebookgruppene våre (se statistikk), og særlig ‘’Turskøyting på Østlandet’’ er mye brukt til spørsmål og svar om isforhold, utstyr og sikkerhet, men kanskje mest til å legge ut rapporter og bilder fra turer og opplevelser på isen. Det blir mye ‘’glansbilder’’ som sprer entusiasme og PR for oss, og turskøyting generelt. Vi forsøker å kanalisere mer trafikk inn på TUR.Skridsko.net, som er vår nettside  for foreningen Turskøyting, vår medlemsorganisasjon. Det sikrer en bedre og mer standardisert kvalitet på rapportene / isobservasjonene, og skaffer oss bedre oversikt og statistikk over aktivitetene. Det gjelder også turrapportene, som svenskene er mye flinkere til å bruke. Potensialet i Skridsko.net, for både rapporter og organisering av kurs og turer mm., er langt fra å bli utnyttet. Derfor forsøker styret å minne folk på disse mulighetene, og kanalisere flere ting inn der. Skridsko.net har nå åpna for at man kan registrere seg som gjest og melde seg på fellesturer og kurs, uten å være medlem.

Men facebook er også en viktig plattform som både speiler mye av aktiviteten, og som brukes til info til et bredere publikum enn bare medlemmene.

Det har som vanlig vært en del spørsmål fra mediene, som har laga oppslag om turskøyting. TV2 har hatt to direktesendinger fra Maridalsvannet, både i Nyhetskanalen og i programmet Go’morgen Norge, med flere av foreningens medlemmer som deltakere. NRK radio hadde direktesending fra et lite tjern på Hvaler i jula. Det har vært oppslag i en rekke aviser og blader.  

Facebook-gruppen Turskøyting på Østlandet

9300 medlemmer

3. Regnskap og beholdning i perioden 1.4.2021 til 31.3.2022.

Inntekts- og utgiftsposterInntekterUtgifterResultat
Medlemsavgift, skridsko.net     93.400  
Kursavgifter (se note 1)    3.200  
Kurslokale 08.11.21 (se note 2) 2.625 
Servering mv, teorikurs (nov21+feb22, (se note 2)  865
Medlemsavgift til skridsko.net 2021/22 4.585 
Domeneleie mv 1.376 
Zubarus betalingsformidling / medlemssørvis mv   16.543 
Supplering av utlånsutstyr   5.098 
Reisegodtgjørelse (se note 3)  2.726
Sum96.600    33.818 
Resultat     62.782

Balanseregnskap

Inngående beholdning

Konto i Sparebank1 Østfold/Akershus
Konto Sparebank 1 Østlandet (overskudd fra iskongress 2019) SUM 58.781

22.35981.140
Årets resultat
Forhåndssalg turskøyteguide (bok, se note 4)
62.782
56.800
Utgående beholdning
Konto i Sparebank1
Konto i Sparebank1 Østlandet (overskudd fra iskongress 2019)
SUM 


178.362
22.359
200.722
Egenkapital:                            Bankkonti:                                       kr 200.722                            “Gjeld” (turskøyteguiden)           –    kr   56.800
                           SUM                                                kr 143.921   

Noter:

1: Det ble avholdt 11 teorikurs. Overskuddet ble totalt 7.475 kr, men kr 6.900 kr av dette ble først mottatt i kommende regnskapsår (1.4.22 – 31.3.23)

2: Teorikursene fra nov. 21 til feb. 22 ble arrangert i samarbeid med DNT Oslo og omegn. Inntekter og utgifter for 10 av kursene har blitt regnskapsført der. Overskuddet deles. Se note 1.

3: Mye av reisegodtgjørelsen blir utbetalt først etter at regnskapsåret ble avsluttet, og blir dermed utgiftsført i kommende regnskapsår. Det kan dreie seg om anslagsvis 12.000. 

4: Turskøyteguiden er et bokprosjekt under utarbeidelse. Inntekter fra forhåndssalg vil inngå i prosjektregnskap.

4. Budsjett 

Budsjett   2022/23  
 InntekterUtgifter
Medlemsavgift (kr 100 kr x 900)90.000 
Teorikurs (200 kr x 200) 40.00035.000
Zubarus betalingsløsninger mv 15.000
Utgiftsdekning/reisekostnader, fellesturer/kurs/møter(Inkl minst 10.000 hvis folk sender inn reisekrav for 21/22-sesongen) 30.000
Oppgradering av utlånsutstyr 5.000
Iskongressen i Malmø okt 2022, inkl. reise/opphold  50.000
Domeneleie o.l.   2.000
Lederkurs mv 25.000
Produksjon av “turskøyteguiden”50.000
Sum130.000212.000
Eiendeler: Foreningen besitter en del utlånsutstyr og en slipemaskin (finansiert tidligere via støtte fra prosjekt «Skøyteglede» og  inntekter fra egen kursvirksomhet).  

5. Valg av styre, revisor og valgkomité.

Innledende kommentar:

Vervene som styreleder og kasserer er ikke nevnt i vedtektene.  Her

trengs det en presisering mht. hvordan de skal velges, og styret bes

legge fram et forslag for dette for årsmøtet.  Valgkomitéen har tillatt

seg å foreslå i innstillingen hvem som skal velges som styreleder, men

har ikke tatt stilling til kassererrollen.

Faste representanter i styret:

Margrethe Halvorsen: velges for 2 år

Oddvin Lund: velges for 2 år

Oddvar Tveito: velges for 1 år

Rolf Utgård: velges for 1 år

Vararepresentanter i styret:

Terje Johnsen: velges for 1 år

Pollyanna von Knorring: velges for 1 år

Styreleder:

Rolf Utgård: velges for 1 år

Revisor/stedfortredende revisor:

Svein Kåre Aas: velges som revisor for 1 år

Guri Skjeltorp: velges som stedfortredende revisor for 1 år

Valgkomité:

Hans Aspenberg: velges for 1 år

Gisela Attinger: velges for 1 år

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å stille.

Valgkomitéen har bestått av Lars Rogstad og Gisela Attinger.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: